Navn og hjemsted

§ 1

Fondens navn er ”Børnebasketfonden”.

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål 

§ 2

 Det er fondens formål at fremme leg og bevægelse igennem basketballsporten for børn og unge i Danmark, herunder bl.a. ved at

  • indsamle og formidle midler og donationer m.v. til fremme af basketball blandt børn og unge,
  • oprette eller medvirke til oprettelse af basketballklubber,
  • samarbejde mellem basketballklubber, kommuner og skoler,
  • samarbejde med forskellige idrætsforbund og offentlige myndigheder om børn og bevægelse og ved
  • på anden vis efter bestyrelsens skøn at fremme kendskabet til basketball blandt børn og unge.

Til opfyldelse af fondens formål er fonden berettiget til med henblik på uddeling at søge midler, herunder fra andre fonde.

Kapital

 § 3

Fondens kapital udgør ved stiftelsen kr. 250.001.

Bestyrelse

 § 4

Fonden ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer.

Der vælges ikke suppleanter for bestyrelsens medlemmer.

§ 5

Dansk Basketball Forbund og Dansk Skoleidræt har ret til hver at udpege et medlem af fondens bestyrelse.

Bestyrelsens øvrige medlemmer udpeges ved fondens stiftelse af stifterne.

Bestyrelsen er herefter selvsupplerende, således at bestyrelsen ved afgang selv udpeger dens nye medlemmer.

§ 6

Ved forfald kan et bestyrelsesmedlem udpege en fuldmægtig blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 7

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand, der ved formandens forfald træder i dennes sted.

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i fællesskab.

§ 8

Fonden kan udbetale vederlag til bestyrelsens medlemmer for den arbejdsindsats, der er forbundet med hvervet.

§ 9

Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af formanden, når han skønner, at der er behov herfor.

Bestyrelsesmøder skal desuden indkaldes, hvis to af bestyrelsens øvrige medlemmer måtte anmode herom.

§ 11

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte, jf. dog nedenfor i § 18, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

§ 14

Bestyrelsen kan ansætte en direktion og sekretærbistand til at forestå den daglige ledelse. Der er ikke noget til hinder for, at en ansat direktør tillige er menigt medlem af fondens bestyrelse.

Revision og regnskabsaflæggelse

 § 15

Fondens årsrapporter skal revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges af fondens bestyrelse for et år ad gangen.

§ 16

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2014 

Anvendelse af overskud 

§ 17

Fondens overskud anvendes til opfyldelse af fondens formål.

Ændring og ophør

 § 18

Beslutninger om ændring af denne fundats samt om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, ligesom det kræver fondsmyndighedens godkendelse.

§ 19

Såfremt fonden opløses, skal fondens aktiver, herunder stamkapitalen, uddeles til Dansk Basketball Forbund til udviklingsformål, navnlig rettet imod børn og unge under 18 år.

Blog at WordPress.com.